Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

TOP produkty

Akce

Cena den od 1 450 Kč
Cena den od 330 Kč

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

I. Podmínky objednávky, rezervace a platby

1. Tyto obchodní podmínky pronájmu upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami (Pronajímatel, Nájemce). Pronajímatel: Obchodní značka GIGARENT. Výdejní místa pronajímatele jsou na adresách: Staňkova 103/18, Brno, 602 00 (od 1.12.2018 změna výdejního místa Řípská 1205/13, Brno, Slatina) a Šlapanská, Jiříkovice, PSČ 664 51 (6 km východně od Brna).


2. Doporučujeme provést v předstihu rezervaci vámi vybraného produktu na vámi vybraný termín, který je nutno před samotnou objednávkou ověřit. Zadání objednávky může být telefonicky, emailem a nebo přes webový formulář na webových stránkách. Po provedení rezervace je potřeba uhradit rezervační poplatek („záloha“) ve výši 50% z celkové výše nájemného a to nejpozději do 5 dnů před počátkem nájmu. Na takovou platbu odešle pronajímatel zálohovou fakturu.


3. Uhrazením rezervačního poplatku vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami, především se storno podmínkami uvedenými v článku III. odst. 1. Zároveň Vám po připsání rezervačního poplatku na náš účet vzniká právo na dočasné užívání objednaného produktu uvedeném v rezervaci.

4. Pokud si produkt zarezervujete méně než 3 dny před začátkem nájmu, zaplatíte celou částku nájemného hotově při převzetí produktu.

5. Doplatek nájemného ve výši 50 % z dohodnuté ceny včetně kauce zaplatíte hotově při převzetí produktu. Společně s tím bude uzavřena nájemní smlouva. Na výdejně nelze platit kartou.

6. V případě zrušení rezervace Vám bude rezervační poplatek vrácen dle storno podmínek v bodu III. odst 1.


II. Způsob platby rezervačního poplatku

1. Platbu rezervačního poplatku, prosím, proveďte převodem na náš účet. Na úhradu této platby vždy pošleme emailem zálohovou fakturu.

 

III. Zrušení objednávky

1. Storno podmínky - Odstoupení od smlouvy z Vaší strany:
Vaši rezervaci můžete zrušit buď telefonicky na tel.: +420 777 555 127  nebo e-mailem na: info@gigarent.cz. V případě rušení pronájmu současně s pojištěním je možné rušit nájem pouze telefonicky na tel. +420 777 555 127 a rozhodný čas bude čas volání.


2. Zrušení rezervace a storno poplatky z celkové ceny nájmu:

V případě zrušení pronájmu produktu bude nájemci stržena smluvní pokuta vyjádřena % z celkové ceny včetně služeb dle níže uvedeného.

Zrušení rezervace 61 a více dnů před začátkem pronájmu                         50%

Zrušení rezervace 60 až 31 dnů před začátkem pronájmu                          75%

Zrušení rezervace 30 a méně dnů před začátkem pronájmu                      100%

 

3. Pojištění v případě zrušení pronájmu ze strany nájemce

Nájemce má možnost na veškeré pronajímané zboží a služby uzavřít pojistku na zrušení. Zrušení pronájmu je nájemce povinen nejpozději 2 hodiny před domluveným termínem předání předmětu pronájmu jinak pojistka zaniká a nájem se bere jako započatý. V takovém případě již není možné pojištění uplatnit. Pojistka na nepřízeň počasí 20/80 se vrací ve výši 80% z celkové ceny pronájmu. Cena za služby se vrací v plné výši s výjimkou ceny za pojištění. Jako důvod zrušení je brán trvalý déšť, sněžení, trvalý vítr od síly stupně 6 slovně označený silný vítr 45 km/h a více dle Beaufortovy stupnice po celou dobu nájmu. Jako důvod zrušení nejsou brány přeháňky (dešťové sněhové), mokro, trvalý vítr do síly stupně 5 (včetně stupně 5) a méně slovně označený čerstvý vítr o rychlosti 44km/h a méně dle Beaufortovy stupnice. Počasí bude hodnoceno podle informací na www.accuweather.comPojistka osobní důvody 35/65 se vrací ve výši 65% z celkové ceny pronájmu. Cena za služby se vrací v plné výši s výjimkou ceny za pojištění. Nájemce má v tomto případě možnost odstoupit bez udaní důvodu.

 

3. Odstoupení od smlouvy ze strany Pronajímatele

V případě nemožnosti půjčení produktu je pronajímatel povinen vrátit poskytnuté zálohy v plné výši zpět nájemci nedohodnou li se jinak.

 

IV. Převzetí a vrácení předmětu nájmu

1. Smlouva o nájmu

Předmět nájmu vám bude zapůjčen po podpisu smlouvy o nájmu. Podpisem smlouvy o nájmu vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami. Zároveň Vám vzniká právo na dočasné užívání vybavení v termínu uvedeném v nájemní smlouvě.

2. Převzetí předmětu nájmu

Pro převzetí předmětu nájmu je nutné předložení platného občanského průkazu, nebo cestovního pasu! Bez těchto dokladů nemůže být předmět nájmu předán! Při převzetí si zkontrolujte předmět nájmu. Svým podpisem potvrzujete, že jste si předmět nájmu v pořádku převzali na dobu určitou, uvedenou ve smlouvě.

3. Povinnosti nájemce

Předmět nájmu je nájemce povinen užívat výlučně k účelu, k němuž je předmět nájmu určen. Dále je nájemce povinen s předmětem nájmu zacházet tak, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda. O případném vzniku škody musí nájemce bezodkladně informovat pronajímatele. Nájemce není oprávněn na předmětu nájmu provádět jakékoliv úpravy bez předchozího výslovného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen chovat se tak, aby sobě ani třetí osobě nezpůsobil škodu či jinou újmu.

4. Čas převzetí/vrácení předmětu nájmu

 

Osobní vyzvednutí v místě výdejny:

-       v případě půjčení na jeden den (23 hodin) vyzvednutí od 10.00 hodin v den započetí nájmu a vrácení vždy do 9.00 hodin v den ukončení nájmu, půjčení na jeden den je možné pouze od pondělí do pátku a nelze na sobotu nebo neděli

-       v případě půjčení na víkend, vyzvednutí v pátek od 14.00 hodin a vrácení v pondělí do 10 hodin

-       v případě půjčení na týden, vyzvednutí libovolný den, např. vyzvednutí v pondělí od 14.00 hodin a vrácení za týden v pondělí do 10 hodin

 

S dopravou případně obsluhou + předání a vyzvednutí: v místě dle dohody a v čase dle dohody.

 

V případě pozdního vrácení bude účtováno jako další den půjčení dle ceníku jednotlivých předmětů nájmu.

V případě, že bude předmět nájmu vyzvednut nebo předán v jiném, než ujednaném místě ve smlouvě, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s dopravou z/do tohoto místa.

5. Ztráta nebo poškození předmětu nájmu

Předmět nájmu musí být vrácen čistý, kompletní a nepoškozený. Pokud předmět nájmu nebude vrácen v pořádku, je nájemce povinen zaplatit částku, odpovídající nákladům na opravu. Pronajímatel je oprávněn si tuto částku strhnout z poskytnuté kauce. V případě ztráty zůstává tato kauce v plné výši pronajímateli. Nesložil li nájemce pronajímateli žádnou kauci je v případě ztráty nájemce povinen uhradit pronajímateli pokutu ve výši kauce dle platného ceníku daného předmětu nájmu.

6. Dohoda o uznání závazku

V případě, že nájemce nebude schopen/na uhradit způsobenou škodu nebo smluvní pokutu při vrácení předmětu převodu, je nájemce povinen/na podepsat na místě dohodu o uznání dluhu a provést úhradu dlužné částky bezhotovostním převodem na účet pronajímatele a to nejpozději do 14 dnů ode dne skončení nájemního vztahu. Nebude-li tato úhrada z Vaší strany provedena, bude dlužná částka vymáhána soudní cestou.


V. Závěrečná ustanovení

1. V případě pronájmu bez obsluhy je užívání předmětu nájmu na vlastní nebezpečí a nájemce je zcela zodpovědný za vzniklé škody na majetku a zdraví nájemce nebo třetích osob vzniklých v souvislosti s užíváním předmětu nájmu.

2. Pronajímatel je oprávněn kdykoli měnit tyto obchodní podmínky. Platnosti nabývají okamžikem zveřejnění na internetových stránkách a nově uzavřené smlouvy se budou řídit vždy podmínkami platnými v době uzavření těchto smluv.

3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí těmito všeobecnými podmínkami, zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dále zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.

4. Uzavřením nájemní smlouvy nájemce potvrzuje, že souhlasí se zasíláním informativního e-mailu o službách a novinkách pronajímatele. Zasílání tohoto emailu můžete odmítnout, buď při podpisu nájemní smlouvy, anebo kdykoli poté doručením svého nesouhlasu s dalším zasíláním propagačních emailů na e-mailovou adresu pronajímatele.

5. Pronajímatel se zavazuje, že s Vašimi osobními údaji bude trvale nakládat důvěrným způsobem, pouze za účelem plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a že svým jednáním nebo opomenutím nezpůsobí, aby jakákoliv osoba mohla jakýmkoli způsobem porušit ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

6. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto obchodních podmínek.

7. Provozovatelem internetové půjčovny je Miroslav Rymeš, IČO 681 00 094, Chaloupky 227, Jiříkovice, PSČ 664 51 pod obchodní značkou GIGARENT.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tyto podmínky před podpisem přečetly, že jsou v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí a s obsahem těchto podmínek souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy na nájemní smlouvu.